Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası

AY-TİM TEKTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. (“Şirket” veya “Ay-tim”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak,kullanıcılar ile temas kurmak veya kullanıcıların, Ay-Tim tarafından www.aytim.com adresinden işletilmekte olan internet sitesindeki (“Site”) tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi), çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında bulunmak, önceden anonimleştirilmesi kaydı ile istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde bulunmak, Ay-Tim ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapmak, ticari elektronik iletiler göndermek amaçlarıyla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, grup şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Ay-Tim ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcılara ait her türlü bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

 • Yasal açıdan ve/veya Site Kullanım Koşulları veya ilgili kullanıcı ile akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması
 • Yetkili idari veya adli bir kurum tarafından yasal doğrultuda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Kullanıcının haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.
c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; zaman zaman Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar ve/veya etkinliklerle, bu çerçevede sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, hukuki sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz, ticari ilişkinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olunan hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketin meşru menfaatlerini korumak gibi hukuki sebepler dahilinde işlenmek üzere toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;
 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine (info@aytim.com) gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.

e) Çerezler

Ay-Tim, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Ay-Tim gereken hallerde üyelerin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site üzerinden başka uygulama ve platformlara link verilmesi mümkün olup, Ay-Tim bu uygulama ve platformların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.